Лекция на г-н Цветослав Димов - ръководител отдел "Финансови рискове и контрол" в Soci?t? G?n?rale Експресбанк

На 30 април 2018 г. лекция пред студентите от магистърската специалност "Банков мениджмънт" изнесе г-н Цветослав Димов - ръководител отдел "Финансови рискове и контрол" в Société Générale Експресбанк.

Г-н Димов представи пазарната структура на банковата система в България. По-конкретно, той анализира индикаторите, характеризиращи: пазарната позиция и бизнес моделите на отделните кредитни институции; ефективността и доходността на банките и техния рисков профил.

След края на лекцията студентите зададоха въпроси за значимостта на извънбалансовия бизнес на банките у нас, за управлението на ликвидността в условията на отрицателни лихвени проценти, както и за сливанията и поглъщанията в банковия сектор.

Лекцията бе част от изграждащите се партньорски взаимоотношения между Société Générale Експресбанк и катедра "Финанси" при ИУ-Варна във връзка с предстоящото от следващата учебна година съвместно обучение в магистърската програма по банков мениджмънт.
Върни се към новините