Избор на нов главен асистент в катедра "Финанси"

На свое заседание от 10.05.2018 г. Факултетният съвет на Финансово-счетоводния факултет избра д-р Пламен Джапаров на академичната длъжност "главен асистент".

Академичният състав на катедра "Финанси" поздравява д-р Джапаров и му пожелава много бъдещи научни успехи!


Върни се към новините