Документи за допускане до държавна изпитна сесия

Студентите, завършили семестриално образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" и "МАГИСТЪР"които следва да се явяват през месец юни 2018 г. на държавен изпит или защита на дипломна работа, представят:

I. На инспектор по учебната дейност на специалността в кабинет 123A:

1. При подаване на документи за явяване на държавен изпит е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да предоставите и разпечатка на скрийншот от екрана на платформата UEBN след вход, за удостоверяване на регистрацията.

2. Снимки – 2 бр., с формат 3,4 x 4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът изписва с молив трите си имена и факултетен номер;

3. Обходен лист по образец. Закупува се от книжарницата на университета. Заверява се в библиотеката, след представяне на студентска книжка и връщане на читателската карта, ако е издадена такава на студента;

4. Плик (среден формат В5) с четливо надписан напредната странав долния десен ъгълпълен, точен и верен адрес, както и име на получателя, на който следва да бъде изпратена дипломата. На гърба на плика се изписва специалност и факултетния номер на дипломанта;

5. Попълнено заявление за допускане до държавна изпитна сесия по образец (бакалъвър / магистър), закупено от книжарницата на университета;

6. Касов бон (оригинал) за платена такса от 50.00 лв. (съгл. Заповед РД – 10 – 1291 / 16.05.2016 г.) в касата на университета (кабинет 231, IIетаж).

След представяне на тези документи, инспектор учебна дейност по специалността се подписва върху заявлението за допускане до държавна изпитна сесия, след което:

II. В сектор "Студенти" (каб. 216, 215 и 214) и "Център за магистърско обучение" (каб. 114) студентът подава:

1. Заявлението за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор учебна дейност на съответната специалност;

2. Студентска книжка;

3. Студентите в ОКС "Магистър", освен посоченото в предходните две точки, представят в „Център за магистърско обучение"-копие на дипломата, с която са кандидатствали(само за студентите, завършили Колежи, включително Колеж по туризъм - Варна и Висши училища, различни от ИУ-Варна).

За завършилите чуждестранни висши училища: копие на дипломата, преведена на български и Удостоверение от МОН или от Комисията към Икономически университет-Варна за призната образователно-квалификационна степен.

ІІІ. Студенти, които подават заявление до Ректора за допускане до нови две последователни сесии на Държавен изпит, заплащат такса от 50 лева, за допускане до Държавен изпит със следващ випуск (съгл. Заповед РД – 10 – 1291 / 16.05.2016 г.)

Студентите, които вече са предали плик с горепосочените документи, представят в кабинет 123А само попълненото ново заявление. След подписването му от инспектор учебна дейност (в каб. 123А), заявлението се предава съответно в сектор"Студенти" или в „Център за магистърско обучение".

Документите за ОКС "БАКАЛАВЪР" се приемат в кабинет 123А от 11 до 15 юни 2018 г. (включително). Заявленията за допускане до държавна изпитна сесия се приемат от сектор "Студенти" към "Финансово-счетоводен" факултет на същите дати.

За дипломантите от ОКС "МАГИСТЪР" посочените по-горе документи се подават в кабинет 123А от 11 до 15 юни 2018 г. Заявленията за допускане до държавна изпитна сесия се приемат от „Център за магистърско обучение“ (каб. 114) на същите дати.

Дипломните работи и магистърските тези в 1 екземпляр, задължително подписани от дипломанта и научния ръководител, се представят в кабинет 123А от 11 до 15 юни 2018 г.Върни се към новините