Лекция на мениджъри от Банка ДСК

На 29.03.2019 г. се проведе лекция на мениджъри от Централното управление на Банка ДСК в рамките на съвместното обучение в магистърската програма "Банков мениджмънт" с Банка ДСК.

Г-н Димитър Чупаров (главен експерт в Управление „Политика на кредитния риск и управление на портфейла“) запозна студентите с организационната структура на риск мениджмънта в Банка ДСК и с новата методология за провизиране на кредитите.

Г-н Иван Симеонов (директор на Дирекция „Кредитен мониторинг“) представи контурите на действащата в Банка ДСК система за ранно предупреждение за кредитен риск.

Г-н Крум Крумов (началник на Управление „Проблемни кредити“) презентира рамката за третиране на проблемните кредити и управление на несъбираемите вземания в практиката на банката.

На лекцията присъстваха студенти редовно и задочно обучение от магистърската програма по „Банков мениджмънт“, както и студенти от спец. "Финанси".

Виж снимки от събитието


Върни се към новините