Възможности за трасиране на оптимален портфейл в условията на БФБ – София

Йорданов, Й. Възможности за трасиране на оптимален портфейл в условията на БФБ – София. //Народностопански архив, година LVI, книга 1-2003, с. 32-43.


Върни се назад