“Базел III“ – шанс или заплаха за банковите бизнес модели?

Вачков, Ст. “Базел III“ – шанс или заплаха за банковите бизнес модели? Сборник доклади от Осма научно-приложна конференция с международно участие “Инвестиции в бъдещето 2011”, Варна, 2011.Върни се назад